Odvoz plastov a papiera je zabezpečovaný len pre ľudí z rodinných domov s trvalým alebo prechodným pobytom v Rači, ktorí sa zapojili do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave (čiže sú zákazníci OLO).

Mestská časť zriadila odvoz separovaného odpadu spred rodinných domov ako rozšírenú službu Zeleného taxíku a tiež ako náhradu za zrušené zberné hniezda, ktoré sa stávali pre nedisciplinovanosť používateľov zdrojom znečistenia a boli na ne sťažnosti od ľudí z ich bezprostredného okolia.

Termíny odvozov v roku 2018:

Termíny odvozu separovaného odpadu v Rači v roku 2018

Január 9., 23.
Február 6., 20.
Marec 6., 20.
Apríl 3., 17.
Máj 15., 29.
Jún 12., 26.
Júl 10., 24.
August 7., 21.
September 4., 18.
Október 2., 16., 30.
November 13., 27.
December 11.

Ako požiadať o odvoz?

  1. Napíšte (valeria.pauloviczova@raca.sk), zavolajte (02/49 11 24 35), alebo najlepšie osobne navštívte kanceláriu č. 25, na úrade na Kubačovej ulici počas úradných hodín.
  2. Uveďte meno, telefónne číslo, adresu trvalého alebo prechodného bydliska, tiež adresu, z ktorej sa bude odpad odvážať.
  3. Preukážte trvalé bydlisko v Rači platným OP alebo prechodné bydlisko v Rači iným dokladom.
  4. Preukážte pravidelný odvoz komunálneho odpadu OLO-m (zmluva s OLO, SIPO, účtenka, šek…)
  5. Pracovník MÚ vám zadarmo odovzdá plastové vrecia.
  6. Každý párny utorok skoro ráno (alebo v pondelok večer) vyložte vrecia s papierovým a plastovým odpadom pred bránu vášho domu.
  7. Potom už nemusíte nič robiť, naši pracovníci odpad odvezú.

POZOR!!!

Pracovníci MČ Rača priebežne kontrolujú vrecia so separovaným odpadom. Pri poslednej kontrole začiatkom tohto roku zistili miešanie odpadu, pridávanie znečisteného odpadu do plastov a podobne. MESTSKÁ ČASŤ RAČA OZNAMUJE, ŽE ZLE VYTRIEDENÝ A ZNEČISTENÝ PLASTOVÝ ODPAD NEBUDE ODVEZENÝ.