Celková situácia so zachovaním areálu BMX a vyčlenenou plochou pre tréningovú plochu FK Rača

Celková situácia so zachovaním areálu BMX a vyčlenenou plochou pre tréningovú plochu FK Rača

Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača 24. júna 2014 poslanci rozhodli o prenájme pozemkov na výstavbu multifunkčného športového areálu na Černockého ulici v Rači. Za víťazným projektom SAR, ktorý predložila spoločnosť LBG Aréna, stojí aj známy slovenský hokejista Ľubomír Višňovský. Hráč N. Y. Islanders, slovenský hokejový reprezentant a majster sveta z roku 2002 , ktorý si tak po neúspechu podobného projektu v Petržalke môže svoj sen o vybudovaní športového areálu splniť práve v Rači.

„Projekt sme tvorili vecne vzhľadom na potreby detí, ale aj ich rodičov, ktorí chcú svoj čas venovať športu,“ povedal v oficiálnej správe miestneho úradu ďalší partner projektu Michal Hatina.

Poslanci o výstavbe multifunkčného areálu SAR rozhodli nasledovne: 11 hlasovalo za, 1 sa zdržal hlasovania a 2 poslanci nehlasovali.

Projekt SAR: Pred hokejovou halou a plavárňou má vzniknúť nová promenáda.

Projekt SAR: Pred hokejovou halou a plavárňou má vzniknúť nová promenáda.

„Chcel by som sa poďakovať poslancom, pracovníkom nášho úradu ako aj všetkým, ktorí dlhé mesiace pracovali na tom, aby sme dnes dospeli k rozhodnutiu postaviť v Rači niečo, čo tu bude k dispozícii pre niekoľko ďalších generácií,“ povedal po náročnej diskusii starosta Rače Peter Pilinský. V najbližšom čase musí zostaviť pracovnú komisiu, ktorá bude dohliadať na vypracovanie nájomnej zmluvy.

Z pôvodne troch predložených investičných zámerov sa na mimoriadnom zasadnutí odborných komisií MZ MČ Bratislava -Rača (02.6. 2014) prijalo uznesenie, na základe ktorého komisie odporučili miestnemu zastupiteľstvu prenajať pozemky v rámci areálu na Černockého za účelom výstavby športového areálu SAR za presne stanovených podmienok.

Podmienky Mestskej časti Bratislava – Rača pre investora športového komplexu:

• predmet nájmu: pozemky v celkovej výmere 25.640 m2

• účel nájmu: vybudovanie a prevádzkovanie multifunkčného športového komplexu za účelom športového vyžitia obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Rača a regiónu, (za porušenie účelu nájmu sa najmä považuje nesplnenie záväzku vybudovať multifunkčný športový komplex v dohodnutom termíne a po kolaudácii situácia, keď nebude prevádzkovaná po dobu viac ako troch po sebe nasledujúcich mesiacov),

• doba nájmu: 30 rokov s opciou na ďalších 20 rokov, za rovnakých podmienok

• nájomné: 1 euro za celý predmet a celú dobu nájmu,

• lehota na vybudovanie multifunkčného športového komplexu: 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia

• finančné zabezpečenie záväzku multifunkčný športový komplex: v prípade, že investor nesplní záväzok vybudovať multifunkčný športový komplex v dohodnutej lehote, uhradí mestskej časti sumu min 300.000,00 eur (forma: banková záruka zriadená súčasne s podpisom nájomnej zmluvy),

• vybudovanie a prevádzka multifunkčného športového komplexu: zmluvný partner je povinný zabezpečiť prevádzku multifunkčného športového komplexu počas celej doby nájmu, spôsob financovania výstavby musí byť uvedený v nájomnej zmluve,

• korčuľovanie a plávanie pre verejnosť: minimálne 10 hodín týždenne pre základné a materské školy, ktoré majú sídlo na území Mestskej časti Bratislava – Rača a sú súčasťou Siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky, ktorú vydalo a pravidelne aktualizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dopoludňajších hodinách bezplatne, korčuľovanie pre verejnosť s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava – Rača minimálne 2 hodiny týždenne v popoludňajších a večerných hodinách za zvýhodnený poplatok, plávanie pre verejnosť minimálne 2 hodiny denne v popoludňajších a večerných hodinách,

• osobitná podmienka: investor ako vyvolanú investíciu zabezpečí asanáciu a odstránenie zemných valov a betónového oválu z existujúceho futbalového štadióna,

• vizualizácia: neoddeliteľnou súčasťou návrhu nájomnej zmluvy bude aj vizualizácia štúdie multifunkčného športového komplexu

• nájomca zachová v areáli Černockého v rámci prenajatých pozemkov jestvujúcu BMX dráhu,

• akákoľvek podstatná zmena/odchýlka od schváleného zámeru (zmena účelu využitia jednotlivých športovísk ako aj ich doplnkových funkcií, ktoré boli súčasťou prerokúvanej a schválenej štúdie), bude predmetom opätovného prerokovania v miestnom zastupiteľstve

• zmena v osobe nájomcu môže byť uskutočnená len so súhlasom prenajímateľa MČ Rača

Autor: račaweb.sk z podkladov MÚ BA-Rača, vizualizácie: Tomas Cechvala Architects, foto: račaweb

Fotogaléria: