Projekt výstavby tunela cez Karpaty získal dôležité kladné stanovisko od ministerstva životného prostredia. Nová časť diaľnice D4 s bezmála 12-kilometrovým tunelom by mala spojiť Raču so Záhorskou Bystricou. Ďalší postup však závisí najmä od financií, keďže odhadované náklady sú viac ako miliarda eur.

O aktuálnom stave informoval aj Bratislavský samosprávny kraj.

Tunel cez Karpaty sa má za Račou napojiť na nedávno dokončený obchvat D4/R7

Ministerstvo životného prostredia súhlasí s výstavbou tunela Karpaty medzi Račou a Záhorskou Bystricou. Vyplýva to zo záverečného stanoviska k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie EIA.

„Na základe záverov komplexného posúdenia navrhovanej činnosti podľa zákona príslušný orgán súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti podľa realizačného variantu V3a, ktorý možno vyhodnotiť za najpriaznivejší v porovnaní s ostatnými navrhovanými variantmi, a to hlavne z hľadiska únosnosti jeho vplyvov na životné prostredie,“ konštatuje envirorezort v rozhodnutí.

Príprava na napojenie D4R7 na tunel cez Karpaty bola zrealizované počas výstavby obchvatu.

Aplikácia TBM metódy

Pri výrube tunela bude postupne horninový masív rozpojovaný rotačným pohybom frézovej (raziacej) hlavy, ktorá je vybavená reznými a valivými dlátami, rozpojená hornina bude padať na hlavu raziaceho stroja, odkiaľ bude rôznymi dopravníkmi transportovaná von z tunela.

Priemerná dĺžka doby razenia tunelových rúr bude 22 mesiacov, tzn. celková dĺžka výstavby sa predpokladá na 5,6 roka.

Tunel cez Karpaty, základné údaje

Nakladanie s rúbaninou

Lokalita A sa nachádza severozápadne od doteraz zastavanej časti obce Marianka. Bude sa nachádzať v zábere stavby a bude slúžiť ako dočasná depónia na nakladanie s rúbaninou. Na lokalite A je uvažovaná realizácia spätných násypov a zásypov na západnom úseku hĺbenej časti tunela Karpaty a remodelácia terénu za účelom začlenenia presypaného tunela do krajiny.

Tunel cez Karpaty má mať dve rúry pre obojsmernú separovanú premávku.

Tunel cez Karpaty

rcw, foto BSK, D4R7