Už v sobotu 29. októbra sa od 7:00 do 20:00 h konajú komunálne voľby do orgánov miestnych samospráv. Právo voliť má občan Slovenskej republiky a tiež cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Voľby budú tentokrát o čosi komplikovanejšie, voliči budú vypĺňať až 6 hlasovacích lístkov a mnohí sa budú musieť radiť s členmi volebnej komisie.

Prídite radšej skôr ráno

Z týchto dôvodov a tiež pre skrátenie času volieb (len do 20:00 h) sa predpokladajú pri volebných miestnostiach väčšie rady. Preto si voľby nenechajte na poslednú chvíľu a radšej prídite už skôr.

Voliť môžete len v mestskej časti svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Mestská časť Rača je rozdelená na 18 volebných okrskov – z toho 11 sa nachádza v Rači, 4 v Krasňanoch a 3 na Východnom. Niektoré okrsky majú spojenú volebnú miestnosť, preto je ich menej ako okrskov (11).

Dávajte si pozor, koľko kandidátov krúžkujete! Na starostu, primátora či župana je to vždy jeden kandidát. V prípade poslancov miestneho zastupiteľstva sa však počty odlišujú podľa toho, či ste volič v Rači (max. 10 krúžkov), Krasňanoch (3) alebo Východnom (2).

Do zastupiteľstva BSK sa krúžkujú dvaja poslanci, rovnako aj do zastupiteľstva Bratislavy sú to dvaja kandidáti. Ak na ktoromkoľvek hlasovacom lístku zakrúžkujete viac kandidátov ako je povolené, váš hlas bude neplatný.

Jedno meno môžete krúžkovať aj viackrát

Ak váš favorit kandiduje za poslanca v Rači, v meste, BSK a prípadne aj na starostu, tak ho môžete na každom hlasovacom lístku pokojne označiť – v tomto prípade je duplicita povolená!

Ak sa kandidát dostane do zastupiteľstva a zároveň ho občania zvolia aj za starostu, platí tá “vyššia” voľba (starosta) a na jeho miesto poslanca sa posunie prvý kandidát, ktorý skončil pod čiarou.

Viac o voľbách aj tu: Zoznam kandidátov na starostu a poslancov v Rači, Krasňanoch a na Východnom

V Komunálnych voľbách 2022 sa kandidáti na kandidátskej listine označujú tak, že zakrúžkujete číslo, ktoré je pred ich menom. Kandidátske listiny dostanete po vašom zapísaní sa priamo od volebnej komisie.

Zoznam volebných miestností v MČ Bratislava – Rača:

Rača

Volebný okrsok č. 1, 2 a 3:
Základná škola, Tbiliská 4

Volebný okrsok č. 4 a 5:
Kultúrne stredisko, Žarnovická 7

Volebný okrsok č. 6:
Centrum BIVIO, Alstrova 153

Volebný okrsok č. 7:
Miestny úrad, Kubačova 21

Volebný okrsok č. 8 a 9:
Stravovacie zariadenie, Plickova 18

Volebný okrsok č. 10 a 11:
Spojená škola de La Salle, Detvianska 24

Krasňany

Volebný okrsok č. 12 a 13:
Základná škola a materská škola
J. A. Komenského, Hubeného 25

Volebný okrsok č. 14:
Krasnianska beseda, Kadnárová 19

Volebný okrsok č. 15:
Centrum voľného času detí a mládeže, Hlinícka 1

Východné

Volebný okrsok č. 16:
Materská škola, Pri Šajbách 22

Volebný okrsok č. 17 a 18:
Kultúrne stredisko Impulz, Dopravná 22

Komunálne voľby 2022: Ako hlasovať (návod)

rw, foto archív