O dotácie z Integrovaného regionálneho operačného programu žiadali mestské časti i samosprávy z celého Bratislavského kraja. Rača podávala žiadosť v polovici minulého roka a vyhodnotenie, ktoré zverejnili v týchto dňoch potvrdilo, že za posledných 6 rokov bola jednou z najúspešnejších samospráv v čerpaní mimorozpočtových zdrojov, keď sa jej celkovo podarilo získať viac ako 4 milióny eur!

Mestské časti hlavného mesta, obce a mestá v Bratislavskom kraji, ale i žiadatelia z mimovládneho a súkromného sektora a cirkevných organizácií v bratislavskom regióne sa vlani v júli mohli uchádzať aj o dotácie na podporu komunitnej starostlivosti o deti do troch rokov, t.j. jaslí.

Peniaze pre jasličky na Tbiliskej

Alokácia v tejto výzve predstavovala celkovú sumu 3 141 356 eur. Do posudzovania sa dostalo desať projektových zámerov. A výsledok?

Zrekonštruované či nové jasle môžu v rokoch 2020 – 2021 vzniknúť v Rači, Petržalke, Malackách, Tomášove, Bratislave-Novom Meste, Miloslavove, Senci a Bernolákove. Pokiaľ žiadateľ odstráni nedostatky, ktoré boli klasifikované v negatívnej hodnotiacej správe, nové jasle môžu vzniknúť aj v Podunajských Biskupiciach,“ uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov v Rači prešlo rozsiahlou rekonštrukciou, ktorej súčasťo bola materská škola aj detské jasle na Tbiliskej.

Pilinský: Rozšírenie a debarierizácia

„Cieľom nášho zámeru bolo rozšírenie kapacity detských jaslí na Tbiliskej o ďalšiu triedu. V projekte sa pripravila verzia s prerábkou bývalého služobného bytu na nové priestory a tiež obsahoval aj debarierizáciu priestorov jasličiek. Vďaka za to patrí celému tímu pracovníkov pod vedením odvolanej prednostky Jany Peškovej, ktorý podklady pripravoval a mal v tomto naozaj vysokú úspešnosť,“ upresnil Peter Pilinský, za ktorého starostovania získala Rača milióny eur z grantov a výziev na množstvo projektov.

Na jasle Tbiliská žiadala Rača zhruba 160 000 eur, pričom spoluúčasť samosprávy na projekte bola stanovená na 5 percent.

Jasličky prešli v minulosti aj viacerými rekonštrukciami vnútorných priestorov.

Viac o téme aj tu: Dobrá správa o financovaní novej škôlky, úspora prekročí milión eur!

Hlavné mesto SR Bratislava ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) sa zaoberalo žiadosťami o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zameraných na deinštituciona­lizáciu sociálnych služieb, zriaďovanie jaslí i rozširovanie kapacít materských škôl.

Najväčšie získané dotácie a granty Rače v rokoch 2010-2018:

Mimorozpočtové zdroje, MČ Bratislava-Rača, v rokoch 2010-2018

Foto: MČ Rača