Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva v Rači zo 16. septembra 2014 riešil stavebný úrad mestskej časti správne konanie a vydal rozhodnutie na vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite Krasňany a Východné.

Dôvodom stavebnej uzávery je obstarávanie Územného plánu zón, ktorý má v týchto územiach spodrobniť platný Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy a zabezpečiť jednoznačnú reguláciu rozvoja územia a ďalšej výstavby.

Krasňany sa dočkali ochrany

V Krasňanoch sa stavebná uzávera týka stabilizovaného územia vo výmere 40 ha, ktorého väčšinu tvoria bytové domy, školské budovy, občianska vybavenosť – kostol, obchody, administratívne budovy, podzemné a nadzemné objekty technickej vybavenosti – a vnútrobloková zeleň.

V starých Krasňanoch je spolu 42 bytoviek.

V starých Krasňanoch je spolu 42 bytoviek.

„Vzhľadom na vysokú kvalitu tohto prostredia bol v posledných 20 rokoch vyvinutý vysoký tlak na ďalšie zahusťovanie formou novej výstavby na existujúcich plochách zelene, čo vyvoláva nesúhlas tamojších obyvateľov,“ vysvetlil starosta Rače Peter Pilinský.

Aj Starý Rendez bez výstavby

V časti Východné ide o územie vo výmere 3,2 ha, nazývané aj „Starý Rendez“, ktoré tvoria ju 3 až 4 podlažné bytové domy, ubytovňa či bývalé kasárne.

V lokalite Starý Rendez začína platiť stavená uzávera až do vydania nového Územného plánu zóny.

V lokalite Starý Rendez začína platiť stavená uzávera až do vydania nového Územného plánu zóny.

Počas stavebnej uzávery je zakázaná stavebná činnosť, ktorá by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu zóny, nová výstavba stavebných objektov, nadstavby, dostavby a prístavby existujúcich stavebných objektov, rekonštrukcie existujúcich objektov, ktoré by viedli ku zväčšeniu stavebného objemu a také stavebné činnosti, ktoré by priniesli zvýšenie alebo zmenu nárokov na technickú a/alebo dopravnú vybavenosť územia, napríklad parkovacie miesta.

Ak sa vám článok páči a chcete ho odporučiť iným, zahlasujte zaň na vybrali.sme.sk!

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch a po dohode s dotknutými orgánmi povoliť výnimku, tú bude možné udeliť len postupom podľa § 41 stavebného zákona.

Opravy a menšie práce povolené

Stavebná uzávera naopak dovoľuje práce menších rozsahov, napríklad zateplenie domu, udržiavacie práce, zmeny dokončených stavieb, ktoré si nevyžadujú umiestnenie či podzemné stavby technickej infraštruktúry. „Stavebná uzávera sa tiež nevzťahuje na stavby, pre ktoré je už vydané právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenie,“ dodal starosta Pilinský.

Stavebná uzávera bude platiť do doby nadobudnutia účinnosti Územného plánu zóny Bratislava, Rača – Krasňany a Územného plánu zóny Bratislava – Východné, maximálne však päť rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere.

Zdroj: MÚ Rača, Eva Miklánková