Komunálne voľby 2022 prinášajú na rozdiel od tých posledných v roku 2018 niekoľko noviniek. Voliči by si mali zmeny pozrieť, aby pri neurobili chybu a aby ich hlas neprepadol.

Komunálne voľby 2022: Ako hlasovať (návod)

Doklad totožnosti

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu
o pobyte pre cudzinca.

V mieste bydliska

Volič môže voliť len v mestskej časti svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Šesť lístkov

V týchto združených voľbách dostane volič od volebnej komisie až 6 hlasovacích lístkov a dve obálky (modrá, biela).

Kompletné zoznamy kandidátov za Raču, Krasňany a Východné si môžete pozrieť tu.

Dva lístky pre BSK

Volič vypĺňa za plentou dva lístky s modrými pruhmi:

– jeden pre voľby do zastupiteľstva BSK

– jeden pre voľby predsedu BSK (župana).

Štyri lístky pre mesto a MČ

Volič vypĺňa za plentou štyri biele hlasovacie lístky

– jeden pre voľby do miestneho zastupiteľstva MČ

– jeden pre voľby starostu MČ

– jeden pre voľby do mestského zastupiteľstva Bratislavy *

– jeden pre voľby primátora Bratislavy *

* oba označené na ľavom okraji sivým pruhom

Biela a modrá obálka

Po vyplnení 6 hlasovacích lístkov vloží volič:ň

MODRÚ OBÁLKU do modrej schránky na hlasovanie BSK.

BIELU OBÁLKU do bielej schránky na hlasovanie o starostovi MČ, primátorovi Bratislavy a poslancoch mesta aj poslancoch mestskej časti.

Volebné urny budú farebne rozlíšené: Biela pre hlasovanie do mesta a mestskej časti, modrá pre hlasovanie o Bratislavskom samosprávnom kraji.

Časté chyby voličov

Za plentou vo volebnej miestnosti zažíva každý z nás určitý stres, z ktorého občas pramenia chyby v hlasovaní. Aby ste sa im vyhli, vyvarujte sa nasledovných omylov:

Krúžok alebo krížik?

V Komunálnych voľbách 2022 sa kandidáti na kanditátskej listine označujú tak, že zakrúžkujete číslo, ktoré je pred ich menom.

Rovnaké priezviská

– najmä pri kandidátoch z Rače si dajte pozor, či naozaj krúžkujete svojho favorita! Treba si samozrejme pozrieť aj krstné meno, vek prípadne to, za akú stranu váš favorit kandiduje. Platí to napríklad pri mene Žitný.

Nekrúžkujte rýchlo

– niektorí z nás sa rozhodujú na poslednú chvíľu. Vtedy hrozí, že si „krúžky“ minú priskoro a na skutočných favoritov na konci zoznamu im už neostane hlas.

NAŠA RADA: Najskôr si prečítajte celý zoznam a zistite, koľko kandidátov môžete označiť (Rača 10, Východné 2, Krasňa-
ny 3, Bratislava 2, BSK 2)!

Opakovanie mien na hárkoch

Môžem Kandidáta XY voliť súčasne za starostu Rače aj poslanca mesta Bratislava?

Áno, dokonca je to bežné. Ak je starosta obce aj poslanec v meste či BSK dokáže podporiť množstvo projektov a zabezpečiť ich realizáciu.

Koľkých krúžkovať

Ak sa vo volebnom obvode Rača volí do zastupiteľstva 10 poslancov, musím mať na lístku 10 krúžkov?

Môžete mať najviac 10 krúžkov. Ak ich bude menej, nič sa nestane. Ak ich dáte viac, váš hlas je neplatný. Na vašom mieste
využijeme maximum možnost a vyberieme si ľudí, ktorých poznám a dôverujem im. Vždy si pozrite, koľko poslancov sa
volí, alebo sa opýtajte volebnej komisie – podľa toho potom krúžkujte svojich favoritov.

Právo voliť

do orgánov samosprávy obcí má občan SR a tiež cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania
volieb dovŕši 18 rokov veku. Novinkou vo volebnom zákone prijatou po situácii s pandémiou Covid-19 je, že prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia (napríklad nákazlivé ochorenie Covid 19), ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.