V týchto dňoch sa začali nad Slalomkou práce na budovaní nádrže na zachytávanie prívalovej vody. Ide o úsek, kde sa rozchádza asfaltová cesta na Biely kríž a Červený kríž.

Podľa autorov projektu a zadávateľa ohrozujú územie mestskej časti Bratislava – Rača prívaly vôd počas extrémnych hydrometeorologických a hydrologických situácií. Potoky, ich zakryté časti a odvodňovacie kanály a rigoly, nestačia plynulo odvádzať pritekajúcu vodu z Malých Karpát a voda je zbieraná aj kanalizačnými zberačmi s nedostatočnou kapacitou. Vtedy povodňové vody tečú po povrchu pozemkov (záhrad) a ulíc.

Začala sa výstavba protipovodňového poldra nad Slalomkou

Začala sa výstavba protipovodňového poldra nad Slalomkou

V doline Pieskového potoka, ktorý sa nachádza približne 300 metrov nad bývalou lyžiarskou lúkou Slalomka, sa preto v týchto dňoch už na základe stavebného povolenia buduje polder – záchytná nádrž na prívalovú vodu.

Polder bude slúžiť ako vodohospodársky objekt na zníženie povodňových prietokov, a to pomocou krátkodobého zadržania časti objemu vrcholu povodňovej vlny v retenčnom priestore poldra.

Stavba nemá technologické zariadenia.

Navrhovateľ stavby Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. pristúpi aj k úpravám ciest v tejto lokalite, konkrétne sa tu vybuduje preložka lesnej cesty s dĺžkou 338,63 metrov. Tá bude vedená v prevažnej miere v trase jestvujúcej lesnej ceste nižšej kategórie do doliny Dolného červeného kríža.

Na vytvorenie poldra bude potrebná aj preložka Pieskového potoka v celkovej dĺžke 95,14 m, ktorá bude privádzať vodu k otvorom v hrádzi a odvádzať vodu od vývaru.

Podobná stavba sa bude realizovať aj na Banskom potoku nad Knižkovou dolinou v lokalite Panskej lúky, asi kilometer nad amfiteátrom v Knižkovej doline.

Viac tu: Na Panskej lúke nad Knižkovou dolinou sa začína budovať protipovodňový polder

Fotogaléria:

Zdroj: Eva Miklánková, MÚ Rača, foto: MÚ Rača, Martin Peráček