Otázky a odpovede kandidáta na poslanca miestneho zastupiteľstva. RNDr. Jozef Kadlečík sa narodil vo vinohradníckom meste Skalica. V Bratislave vyštudoval, pracuje, býva v Krasňanoch a vychoval tu svoje deti. O priazeň voličov sa v komunálnych voľbách 2022 uchádza ako kandidát na poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača, volebný obvod Krasňany, a do mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy.

Kedy a prečo ste sa rozhodli vstúpiť do regionálnej politiky?

O mojej kandidatúre vo volebnom období 2018-2022 a v novom 2022-2026 rozhodol návrh Územného plánu zóny (UPZ) Krasňany. Nemalo sa stať, že obec chce surovo siahnuť v rámci územného plánu na súkromný majetok občanov v tzv. verejnom záujme.  Ďalší motív je zmeniť a nastaviť výkon samosprávy tak, aby arogancia úradnej moci nepresadzovala záujmy úzkych skupín. Nová politika hlavného mesta sa môže nazvať varenie žaby v studenej vode. Voda sa postupne ohrieva až sa žaba uvarí, nevyskočí. Tá žaba sú starostovia mestských častí a vodu ohrievajú mestskí poslanci, ktorí schvaľujú „drobné“ zmeny v UZP hl. mesta teda aj mestských častí, napríklad jednoducho sa predefinuje pôvodný účel pozemkov a zmena sa „pretlačí“. Neverím preto, že vinohrady v Rači náhodne vyhoreli . Hneď na to sa objavil hotový plán čo s nimi, ale nie je to ich rekonštrukcia. O Rači sa začalo nenápadne a bez občanov rozhodovať na úrovni hl. mesta a nový stavebný zákon túto zmenu v rozhodovaní len zavŕši.

RNDr. Jozef Kadlečík kandiduje za poslanca miestneho zastupiteľstva v obvode Krasňany,

Odkiaľ vás môžu obyvatelia Krasňan poznať?

V Krasňanoch bývam. Dlhoročne som pôsobil v správnych radách škôl, v rodičovských orgánoch Základnej školy na Hubeného ulici a aj Gymnázia na Hubeného ulici. Snažil som sa o presadenie zaujímavého vyučovania prírodovedných predmetov a po úraze syna som zdôrazňoval, aby boli deti v škole bezpečné. Verejne som vystupoval na zhromaždeniach občanov a aj v televízii pri obhajobe súkromného vlastníctva majiteľov garáží a obyvateľov spravovaného domu. Najbližší susedia ma poznajú ako konateľa správcovskej spoločnosti. Denne s nimi diskutujem a riešim bežné problémy: nefunkčné osvetlenie, čistotu, odvoz smetí, udržiavanie zelene a prístupovej komunikácie. Pri spolufinancovaní s MÚ Rača sme príkladne funkčne aj esteticky zrekonštruovali kryté kontajnerové stanovište, kde sme umiestnili ekokontajnery pre obyvateľov aj podnikateľov. Kryté kontajnerové stanovištia by mali byť samozrejmosťou v celom meste.

Verejne som vystupoval na zhromaždeniach občanov a aj v televízii pri obhajobe súkromného vlastníctva majiteľov garáží a obyvateľov spravovaného domu.

Aký je v súčasnosti váš hlavný zdroj príjmu?

Môj hlavný zdroj príjmu je zamestnanie. Pracujem ako vysokoškolský učiteľ, vyučujem študentov všeobecnej medicíny a zubného lekárstva chémiu a biochémiu. Ako konateľ správcovskej spoločnosti nemám príjem zo závislej činnosti. Všetky údaje o mojich príjmoch sú v majetkovom priznaní verejného činiteľa, ktoré je prístupné na stránke MÚ Rača.

Čo považujete v Krasňanoch za problém, ktorý si vyžaduje riešenie?

V Krasňanoch je potrebné riešiť poddimenzovanú kanalizačnú sieť. Súčasná kanalizačná sieť, na ktorú sú napojené nové nehnuteľnosti nad Peknou cestou a Slanec, nie je schopná odviesť kanalizačnú vodu a dažďovú vodu. Permanentne sú zaplavované pivnice a podmáčané základy domov na Peknej ceste a v starých Krasňanoch. Riešiť je treba aj preťaženie dopravnej siete najmä v ranných a poobedňajších hodinách. Pribúdajú stovky nových obyvateľov a s nimi stovky automobilov. Nové cesty neexistujú.

Vo voľnom čase relaxuje pri prácach v záhrade.

Z ktorej profesijnej oblasti máte skúsenosti, ktoré sú využiteľné pri pôsobení v zastupiteľstve?

Väčšinu profesionálneho života som pracoval vo vedúcich a riadiacich funkciách. V štátnej organizácii mi bol zverený majetok vo výške 37 miliónov eur, disponoval som rozpočtom skoro 5 miliónov eur a riadil som 140 zamestnancov. Ako prezident Nadácie bánk na záchranu života som pred inými možnosťami presadil dar na dávkovače onkologických liekov pre Detskú fakultnú nemocnicu v Bratislave vo výške približne 1 milión eur. V dôchodkovom veku som sa vrátil k pedagogike a k vyštudovanému odboru chémia a biochémia, ktorú v súčasnosti vyučujem. Mám dostatok skúseností s prácou s ľuďmi, manažérske zručnosti v projektovom manažmente, skúsenosti z kontroly a auditu v podriadených organizačných zložkách, správy majetku, firemnej administrácie, koncernového reportingu a controllingu, IT administrácie, verejného obstarávania, nadácii a fondov, poznatky a školenia na Inštitúte verejnej správy a odborné vedomosti využiteľné v ochrane životného prostredia a aj v komisii pre ochranu verejného záujmu.

Ktoré právo poslanca považujete za najužitočnejšie?

Práva a povinnosti obecného zastupiteľstva určuje zákon o obecnom zriadení v § 11 Obecné zastupiteľstvo. Poslanec sa nevyhne žiadnej povinnosti. Chcem byť aktívny hlavne v § 11 bod c), kde je uvedené právo schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce . Silne vnímam aj environmentálne a klimatické problémy obce, ktoré sa stále viac budú dotýkať zdravia obyvateľov. Nesmie sa stať, že tradičné vinohrady budú vytlačené a na ich pôvodných lokalitách budú už len betónové stavby.

Preferujem racionálne a cieľavedomé riešenie problémov.

Prečo by voliči mali voliť práve vás?

Som neúplatný, nikdy som úplatok nevzal ani nedal.
Susedia ma poznajú ako človeka, ktorý sa vyjadruje priamo.
Viem odhaliť problém a racionálne ho vyriešiť.
Neznášam nespravodlivosť.
Mám sociálne cítenie.
Viem sa porozprávať so všetkými generáciami.
Držím palce mladej generácii. Ich generácia bude musieť robiť neľahké rozhodnutia o budúcnosti Rače. Moje deti sú rodení Račania – Krasňančania a podporujú ma aj ich kamaráti a priatelia, ktorí tu vyrástli, zakladajú si rodiny a stále tu zostávajú bývať. Je tu aj generácia naturalizovaných Krasňančanov, ktorí opustili rodné lokality Slovenska a vytvárajú si tu svoj svet lebo im chýba kus pôvodného domova, chápem ich.
Krasňany sú perfektne naprojektované novodobé sídlisko so sieťou obchodov a služieb a malo by byť urbanistickou pamiatkou. Malo by tu zostať stále zelené a stále čistejšie životné prostredie bez environmentálnej záťaže a smogu. To sú priority, ktoré budem presadzovať.

Aký postoj by ste z pozície poslanca zaujali pri riešení krízových situácií?

Preferujem racionálne a cieľavedomé riešenie problémov.  V krízovej situácii považujem za podstatné zostaviť poradie rozhodujúcich činností a riešiť rozhodujúce situácie, ktoré ovplyvnia život väčšiny dotknutých ľudí a nezaoberať sa malichernosťami. Viem identifikovať skryté nebezpečenstvá v rozhodnutiach orgánov moci, ktoré vyzerajú a sú komunikované ako dobromyseľné, ale v konečnom dôsledku sa dotknú veľkej skupiny obyvateľov, pre ktorých nie sú prínosom dokonca ani potrebou, poslúžia len úzkej skupine.

Ako by som čiastočne riešil sociálne odkázaných ľudí v prípade, že by sa naplnili prognózy energetickej, inflačnej a hospodárskej krízy?

RNDr. Jozef Kadlečík

Môj názor je, že vyspelá spoločnosť sa musí o sociálne odkázaných ľudí primerane postarať. Minimálne zabezpečiť každému jedlo. Štatistika nepustí a obyvateľstvo schopné podnikať netvorí viac ako 5 ideálne 10% obyvateľov. Ostatní sú zamestnaní v závislej činnosti, potom sú tu žiaci a študenti a veľká časť obyvateľov sú dôchodcovia. Štát akoby úmyselne a nenápadne podľahol filozofii, že nárok na slušný život majú len tí, čo prinášajú dane. Služby chorým a slabým sa zaplatia z týchto daní. Na sociálny model však štát nemá financie. Uberáme sa americkou cestou, ktorá preferuje individualizmus. Krátkodobým riešením pomoci je finančná pomoc dávkami aj zo strany obce, či dotácia a rozvoz stravy, ale nie je to systémové riešenie.

Akým spôsobom vás môžu voliči pred voľbami kontaktovať?

Emailom na adrese: jozef.kadlecik@centrum.sk

Na osobnej web stránke: www.jozefkadlecikkrasnany.sk

Na stránke MÚ Rača: zastupitelstvo.raca.sk/kadlecik-jozef

Na spriatelenej FB stránke: Za Naše Zelené Krasňany

Reklamný text

Objednávateľ: RNDr. Jozef Kadlečík, Pekná cesta 11, 831 52 Bratislava
Dodávateľ: Presscentrum, s.r.o., Barónka 7, 831 06 Bratislava. IČO: 45883751. DIČ: 2023141659