BRATISLAVA – Mnohí už ste volili veľakrát a pravidlá poznáte. Napriek tomu si treba pozorne prečítať inštrukcie, keďže voľby do samosprávnych orgánov vyšších územných celkov (tzv. žúp resp. krajov) majú svoje špecifiká, ktorými sa líšia od parlamentných či komunálnych volieb. V nasledujúcom prehľade ponúkame základné informácie pre voliča, ako ich zverejnilo na svojej stránke ministerstvo vnútra.
Prvé kolo volieb sa koná v sobotu 9. novembra. Ak ani jeden z kandidátov na predsedu VÚC nezíska absolútnu väčšinu odovzdaných hlasov, bude 2. kolo volieb pravdepodobne v sobotu 23. novembra 2013.

Dostanete dva hlasovacie lístky
Po preukázaní totožnosti dostane volič od členov okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku označenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti) a dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok na voľby predsedu samosprávneho kraja  a hlasovací  lístok na voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja. Potom vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

Ako krúžkovať?
Na hlasovacom lístku na voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta.
Na hlasovacom lístku na voľby poslancov zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. V prípade Rače, Krasňan a Východného to budú 2 mená resp. čísla.

Oba lístky do obálky, obálka do schránky
V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok na voľby predsedu samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok na voľby do zastupiteľstva. Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

Čo ak sa pomýlim?
Ak volič upraví hlasovacie lístky nesprávne, vydá mu na požiadanie okrsková volebná komisia nové hlasovacie lístky.

Výnimočne môžete k urne aj dvaja
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej, na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Existuje aj prenosná volebná schránka
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

Bude pri voľbe župana aj druhé kolo?
Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, vykoná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov v prvom kole volieb.