Na zarastenom pozemku nad Peknou cestou začala na jeseň 2014 budovať spoločnosť DOM SYSÉM s.r.o. v súlade s územným plánom, územným rozhodnutím a na základe platného stavebného povolenia realizovať stavbu Penziónu.

Vzhľadom na značný záujem obyvateľstva a rôzne dohady či špekulácie ohľadne účelu stavby na Peknej ceste zaslal Miestny úrad Bratislava – Rača investorovi otázky prekračujúce rámec štandardného a zákonného posudzovania projektov. Spoločnosť následne zaslala odpovede, v ktorých objasňuje svoj zámer so stavbou po jej dokončení.

Stavba penziónu v Krasňanoch je v súlade s územným plánom a má platné stavebné povolenie.

Stavba penziónu v Krasňanoch je v súlade s územným plánom a má platné stavebné povolenie.

Na aký funkčný účel bude penzión slúžiť ? Pre akú kategóriu klientov – pre seniorov, pre turistov či dlhodobých nájomníkov?

DOM SYSTÉM: Na základe prieskumu trhu, ktorý aktuálne robíme sa javí, že sú na trhu dve kategórie obyvateľstva, ktorým by typ dlhodobého nájmu vyhovoval. Sú to seniori, ktorí vyhľadávajú lacné bývanie v uzavretom, bezpečnom areáli rovesníkov so službami a mladí, začínajúci absolventi škôl, ktorí sa osamostatňujú od svojich rodičov. Nepreferujeme turistickú ubytovňu.

V podkladoch k vášmu penziónu sa uvádza, že bude slúžiť na dlhodobé ubytovanie. Môžete to prosím konkretizovať?

DOM SYSTÉM: Klienti očakávajú vlastné, prechodné bývanie, s nízkym vstupným kapitálom a nízkymi prevádzkovými nákladmi. Preto v Penzióne je 33 jednoizbových apartmánov, vhodných pre seniorov a pre začínajúcich absolventov škôl, prípadne začínajúce mladé rodiny. Myslíme si, že malometrážne apartmány slúžia na dlhodobé ubytovanie.

Aký bude prevádzkový režim stavby po jej skolaudovaní ?

DOM SYSTÉM: Prevádzkový režim stavby po kolaudácií bude kopírovať väčšinový záujem budúcich užívateľov a my sa mu podriadime formou správy a služieb.

Plánujete apartmány v budúcnosti odpredať?

DOM SYSTÉM: V súčasnosti neuvažujeme o predaji apartmánov, ale zároveň nevylučujeme túto možnosť. Rozhodneme sa podľa požiadaviek budúcich klientov.

Penzión Krasňany, Pekná cesta, Bratislava. Foto: google.com

Penzión Krasňany, Pekná cesta, Bratislava. Foto: google.com

Viac o projekte čítajte aj tu: Okolnosti schvaľovacieho procesu výstavby Penziónu Krasňany

Zdroj: MÚ Rača, úprava: račaweb.sk.