Lokalita plánovanej výstavby Račany Rosso je v susedstve projektu Račany Bianco

Lokalita plánovanej výstavby Račany Rosso je v susedstve projektu Račany Bianco

Projekt v lokalite nad Karpatským námestím v mieste bývalých vinohradov sa rozhodol investor po prípravnej fáze posunúť bližšie k realizácii. Oznámil zámer „Výstavba I. etapy, časť A obytného súboru Račany Rosso“.

Požiadal pritom Okresný úrad Bratislava o preverenie dopadov na životné prostredie v prípade začatia výstavby prvých 3 bytoviek a  prislúchajúcej technickej a dopravnej infraštruktúry /EIA/.

Taktika Kmotríkovcov: Projekt chcú na etapy

Posúdenie navrhovanej činnosti je predkolom pred  podaním návrhu o územné konanie na stavebnom úrade. Na račiansky miestny úrad bolo 16. januára 2015 doručené oznámenie o spomenutom projekte, v ktorej navrhovateľ Creative spol. s.r.o. predložil zámer výstavby za už existujúcou obytnou zónou Račany Bianco v lokalite Komisárky.

Nie je tajomstvom, že projekt realizujú spoločnosti, za ktorými stojí veľkopodnikateľ Ivan Kmotrík. Pozemky získali jeho spoločnosti kúpou od pôvodných vlastníkov zväčša ešte pred rokom 2000.

Podľa platného územného plánu je táto časť určená na zastavanie od roku 1998, v roku 2011 bola zmenená intenzita výstavby v tejto časti s možnosťou stavať malopodlažné bytové domy.

Developer chce územie rozkúskovať

Račany Rosso žiadajú povolenie na prvú etapu, v súlade s platným územným plánom. Rača požaduje riešiť územie ako celok, teda aj parcely, na ktorých chce developer stavať nad rámec územného plánu.

Račany Rosso žiadajú povolenie na prvú etapu, v súlade s platným územným plánom. Rača požaduje riešiť územie ako celok, teda aj parcely, na ktorých chce developer stavať nad rámec územného plánu.

Overovanie zmeny intenzitu výstavby v území Račany Rosso bolo predmetom prerokovávanej urbanistickej štúdie v roku 2012 ako podklad na zmeny v platnom územnom pláne. Zmeny sa však nevzťahovali na územie prvej etapy, pretože tá už v čase prerokovávania mala povolenú takú intenzita výstavby, akú teraz plánuje investor využiť.

Zjednodušene povedané: plochy lokality Račany Rosso si treba predstaviť ako rozkúskované územie, pričom každý kúsok má svoje pravidlá – intenzitu výstavby. Investor predložil zámer začať výstavbu len na tom území, kde je jeho projekt v súlade s platným územným plánom.

K navrhovaným zmenám intenzity výstavby v lokalite Račany Rosso prezentovaných v urbanistickej štúdii bolo prijaté uznesenie miestneho zastupiteľstva v 06/2014, ktoré nesúhlasilo so zaradením navrhovaných zmien do územného plánu, čo bolo oznámené hlavnému mestu.

Rača hádže Kmotrííkovi polená pod nohy

V procese posudzovania vplyvov tejto výstavby na životné prostredie podáva miestny úrad v Rači nasledovné pripomienky:

posudzovanie vplyvov návrhu na ŽP len na 1. etapu je neobjektívne, je potrebné ho realizovať na celý zámer

– žiadame znížiť podlažnosť navrhovanej časti lokality na  max. 4 NP a  preveriť dodržanie záväznej regulácie ÚP

– s dopravným napojením zámeru na Podbrezovskú ulicu v ďalšej etape nesúhlasíme, táto ulica nemá kapacity, šírku ani chodníky na to, aby mohla slúžiť navýšeniu dopravy

– investor prvú časť zámeru preberá zo štúdie, ktorá overovala zmenu ÚP, s ktorou mestská časť nesúhlasila, z tohto dôvodu nemôžu byť správne navrhnuté ani dimenzie technickej infraštruktúry

– požadujeme riešiť prístup na stavenisko počas výstavby z komunikácie Púchovská

– žiadame doplniť zámer o  zabezpečenie kapacít na predškolské a školské zariadenia

Račany Rosso, vizualizácia požadovanej prvej etapy.

Račany Rosso, vizualizácia požadovanej prvej etapy.

Priestor pre verejnosť

Možnosť pripomienkovania majú aj všetci obyvatelia do 10. 2. 2015 na adrese: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava.

Do  projektovej dokumentácie môžete nahliadnuť na miestnom úrade v Rači od 20.1. do 11. 2. 2015 v čase úradných hodín, t.j. pondelok a streda od 8.00 do 12.00 a 13.00 do 17.15 a v piatok od 7.30 do 12.00 hod. na odd. životného prostredia, číslo dverí 25.

Celé stanovisko si môžete stiahnuť tu: Vyjadrenie MČ Rača k zámeru navrhovateľa Račany Rosso

Zdroj: Račiansky výber, úprava: Račaweb, vizualizácie: Creative