Stavebník Peter Hudák a Kristína Hudáková z Bratislavy podali 1. júla 2015 žiadosť na vydanie zlúčeného územného a stavebného povolenia pre stavbu „Pivovar“. Na stránke MÚ Rača sa objavilo stanovisko stavebného úradu v Rači k tomuto zámeru.

Malé pivovary sa tešiua v posledných rokoch veľkej obľube v Česku aj na Slovensku.

Malé pivovary sa tešia v posledných rokoch veľkej obľube v Česku aj na Slovensku.

“V konaní neboli uplatnené požiadavky ani pripomienky účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Tunajší stavebný úrad konštatuje,  že  stavebník  splnil  podmienky  pre  vydanie  stavebného  povolenia a  preto  rozhodol  tak,  ako  je uvedené vo výroku rozhodnutia,” píše sa v súhlasnom vyjadrení podpísanom starostom Petrom Pilinským, ktoré ale obsahuje aj množstvo záväzkov, ktoré musí stavebník dodržiavať počas výstavby.

Za je aj Bratislava

Predložený  návrh nie  je podľa stanoviska v  rozpore s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy 2007,  schváleným uznesením MsZ c.123/2007 z 31.5. 2007 s účinnosťou od 1.9.2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý stanovuje funkčné využitie pre územie – zmiešané územie obchodu a služieb výrobných a nevýrobných. K prevádzke bolo vydané súhlasné záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 23. 9. 2013.

Vyrobia max. 3600 litrov za mesiac

Nebytovú budovu s účelom výrobná služba malého rozsahu a so zastavanou plochou 60,27 m2 chcú umiestniť na  pozemku 6192/185 v lokalite Žabí majer. „Objekt bude pozostávať z jedného nadzemného podlažia a hlavný vstup bude orientovaný k verejnej komunikácii, z ktorej sú napojené spevnené plochy cez existujúci vjazd na pozemok. Novovytvorené miestnosti budú slúžiť pre výrobnú službu malého rozsahu – výroba piva v malom množstve, maximálne 3600 l/mesiac,“ uvádza sa v žiadosti stavebníkov.

Viac o pivovare čítajte tu: Záujemca chce na území Rače vybudovať malý pivovar

Stavebník chce vybudovať malý pivovar v lokalite Žabí majer na území mestskej časti Bratislava - Rača.

Stavebník chce vybudovať malý pivovar v lokalite Žabí majer na území mestskej časti Bratislava – Rača.

Celý text rozhodnutia: Malý pivovar na Žabom Majeri

Zdroj: Račaweb, www.raca.sk, mapka: archív